روز سه شنبه ۹۹/۱۲/۱۲ جلسه شورای دبیران در مدرسه برگزار گردید.