روز سه شنبه 99/12/12 جلسه شورای دبیران در مدرسه برگزار گردید.