۹۹/۰۹/۲۹

دانلود فایل کلاس هندسه یازدهم آقای صدر تاریخ ۹۹/۰۹/۲۹

 

۹۹/۱۰/۰۲

دانلود فایل کلاس هندسه دوازدهم آقای صدر تاریخ ۹۹/۱۰/۰۲ (کلاس۱۲/۲)

دانلود فایل کلاس هندسه دوازدهم آقای صدر تاریخ ۹۹/۱۰/۰۲ (کلاس۱۲/۳)

دانلود فایل کلاس هندسه یازدهم آقای صدر تاریخ ۹۹/۱۰/۰۲

 

 

 

۹۹/۱۰/۰۳

دانلود فایل کلاس حسابان و ریاضی تجربی یازدهم آقای صدر تاریخ ۹۹/۱۰/۰۳

 

۹۹/۱۲/۱۱

دانلود فایل کلاس هندسه دوازدهم آقای صدر تاریخ۹۹/۱۲/۱۱

 

 به روز رسانی شنبه ۹۹/۱۲/۲۳

دانلود فایل کلاس آقای صدر(سینونس) تاریخ۹۹/۱۲/۲۳

دانلود فایل کلاس آقای صدر(کسینوس) تاریخ۹۹/۱۲/۲۳

 

۱۴۰۰/۰۱/۲۵

دانلود فایل کلاس حسابان یازدهم آقای صدر تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

 

۱۴۰۰/۰۲/۰۶

دانلود فایل کلاس حسابان یازدهم آقای صدر تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶