دانلود فیلم کلاس شیمی آقای رجایی ۱۴۰۰/۰۷/۰۳

دانلود فیلم کلاس دینی آقای رهبر ۱۴۰۰/۰۷/۰۶

دانلود فیلم کلاس زیست آقای نجفی ۱۴۰۰/۰۷/۰۶

دانلود فیلم کلاس شیمی آقای رجایی ۱۴۰۰/۰۷/۰۷

دانلود فیلم کلاس حسابان آقای صفوی ۱۴۰۰/۰۷/۰۷

دانلود فیلم کلاس ریاضی آقای صفوی ۱۴۰۰/۰۷/۰۷

دانلود فیلم کلاس زبان آقای حقی ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

دانلود فیلم کلاس دینی آقای رهبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

دانلود فیلم کلاس ریاضی آقای صفوی ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

دانلود فیلم کلاس گسسته آقای مهدوی ۱۴۰۰/۰۷/۱۱

دانلود فیلم کلاس زبان آقای حقی ۱۴۰۰/۰۷/۱۱

دیدگاهتان را بنویسید

فیلم ضبط شده کلاسهای پایه دوازدهم ( به روز رسانی ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ )