کادر آموزشی

پایه دوازدهم

دبیر زبان خارجه - آقای حقی
دبیر شیمی - آقای رجایی زاده
دبیر زیست - آقای نجفی
دبیر گسسته و آمار - آقای مهدوی

پایه یازدهم

دبیر فیزیک - آقای عابدی
دبیر تاریخ و جغرافی - آقای یزدی
دبیر شیمی - آقای ربانی
دبیر حسابان و هندسه - آقای صدر
دبیر فارسی و نگارش - آقای کجوری
دبیر زیست و زمین شناسی - آقای اسدی
دبیر زبان انگلیسی - آقای سامانی
دبیر ورزش- آقای محمدی