کادر اجرایی

کادر اجرایی دبیرستان

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-076458dd22c8f4c078b766f34d329cd7.jpg' }}

معاون پایه یازدهم

آقای محمد جواد برجی

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-1fdb10799356ff667f2ba0015c97fe3b.jpg' }}

معاون پایه دهم

آقای محمود رخش ماه

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-b9492f7db1ef619ff4cbe6b28ef5e352.jpg' }}

مدیریت دبیرستان

آقای نادر نصیر زاده

مشاور پایه دهم و یازدهم

آقای اردشیر قنبری

معاون تربیتی

آقای غلامرضا قاسمی

معاون پایه دوازدهم

آقای محمد روزبهانی